Course Description: Энэ нь мэдээж Дэлхийн Зөн Монгол байгууллага тус бүрийн салбарын хийж ажилд нь танилцуулах болно.

This course will provide an introduction to the work each sector of World Vision Mongolia organization doing.